Založ si blog

Aj darovanie lietadiel či systémov protivzdušnej obrany musí podliehať licenicii a pravidlám zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 392/2011.

Dostal sa aku mne text darovacej zmluvy, ktorý neciem posúdiť či je pravý, ak áno , tak si myslím že porušuje naše aj medzinárodné právne normy a zvyklosti pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Tam sa totiž píše:

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu predaj alebo kúpa výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu a predzmluvné1) alebo zmluvné vzťahy súvisiace s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu,

g) vývoznou licenciou povolenie na vývoz výrobkov obranného priemyslu pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu mimo územia členských štátov Európskej únie,

§ 5

Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a sprostredkovateľská činnosť

(1) Obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť môže fyzická osoba4) alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na obchodovanie“) a povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu (ďalej len „povolenie na sprostredkovateľskú činnosť“)

Zákon 278/1993 O správe majetku štátu hovorí kedy môže správca majetku darovať majetok štátu : § 11 bod 7: Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu

a) neziskovej organizácii13f) alebo inej právnickej osobe,13g) ktorá nie je podnikateľom, na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt, vzdelávania a výchovy, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva tieto činnosti,

b) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy,

c) na účely rozvojovej spolupráce podľa osobitného predpisu18) okrem humanitárnej pomoci podľa písmena d), na základe darovacej zmluvy uzavretej podľa slovenského právneho poriadku,

d) na účely humanitárnej pomoci v zahraničí, alebo ak to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis;18b) na platnosť takej darovacej zmluvy sa nevyžaduje písomná forma ani súhlas zriaďovateľa.

Zákon 392/2015 Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov konštatuje a) rozvojovou spoluprácou činnosti, darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov zamerané na podporu udržateľného rozvoja v partnerských krajinách,

Ak teda prídeme k názoru že darovanie bojových lietadiel a systémov PVO s raketami podporuje rozvoj spolupráce a humanitármu pomoc medzi Slovensko a Ukrajinou, mohli by sme jej hnuteľný majetok darovať. Kde je sľúbená kompenzácia 950 miliónov Naďom? Ani tých prvých 150 miliónov.. skrátka ZADARMO. USA sú omnoho bohatší štát a tí poskytujú všetok tovar Ukrajine na základe zmluvy Lend-Lease alebo Zákon o pôžičke a prenájme (oficiálne: An Act to Further Promote the Defense of the United States. NIČ ZADARMO.

Dovolím si myslieť, že Vláda Slovenskej republiky touto darovacou zmluvou porušila naše právo o Správe majetku štátu, ako aj o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Je pritom úplne jedno že sa odvolávajú na iný zákon, musia dodržať všetky. Na tovar mali byť spracované znalecké posudky, mal byť vyhlásený za prebytočný alebo neupotrebiteľný a mal byť ponúknutý do dražby. Zobchodovať ho mohli jedine právnické subjekty ktoré majú povolenie obchodovať s výrobkami obranného priemyslu a museli dostať vývoznú licenciu na základe vystaveného certifikátu konečného užívateľa ( END USER) vládou kupujúceho. Je jedno že by bola cena nula.. jednoducho obchod so zbraňami je regulovaný….

Znenie darovacej zmluvy ktoré mi prišlo z Čiech.

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A KABINETOM MINISTROV UKRAJINY O DAROVANÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU Vláda Slovenskej republiky („Darca“) a Kabinet ministrov Ukrajiny ( „Príjemca“), ďalej len „zmluvné strany “, berúc do úvahy spoluprácu vo vojenskej oblasti ako integrálnu súčasť bezpečnosti a stability v Európe, vzhľadom na Dohodu medzi účastníkmi Euroatlantickej zmluvy a ostatnými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na programe Partnerstvo za mier, o postavení ich vojenských síl podpísanú v Bruseli 19. júna 1995, berúc do úvahy zahraničnú politiku Ukrajiny a jej osobitné partnerstvo s NATO, vzhľadom na ustanovenia Charty Organizácie Spojených národov a zdôrazňujúc prirodzené právo na sebaobranu každého suverénneho štátu podľa článku 51 tejto zmluvy, S prihliadnutím na Dohodu medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spolupráci vo vojenskej oblasti podpísanú dňa 10.12.2010, sa dohodli na nasledujúcom: Článok 1 Darovanie 1.1 Darca súhlasí s darovaním a Príjemca súhlasí s prijatím predmetu tejto Dohody, tak ako je uvedený v Prílohe A tejto Dohody (ďalej len „dar“). Článok 2 Doručenie a vlastníctvo 2.1 Dar si Príjemca vyzdvihne na mieste doručenia, ktoré musí Darca Príjemcovi písomne identifikovať. Preprava na miesto dodania sa uskutoční v mene Darcu. Okrem toho je Darca povinný zabezpečiť, aby doprava daru bola pre Príjemcu bezplatná. 2.2 Dar sa stáva majetkom Príjemcu v mieste doručenia. Článok 3 Záruky, zodpovednosť a obmedzenie používania 3.1 Darca neručí ani negarantuje kvalitu alebo použiteľnosť daru. Darca nezodpovedá najmä, ale nie výlučne, za kvalitu, ktorá je potrebná na použitie Predmetu daru v súlade s článkom 3.3 na území Príjemcu. 3.2 Darca je oslobodený od všetkých nárokov a nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane zodpovednosti za výrobok v súvislosti s používaním Predmetu tejto Dohody a nebude sa zaoberať žiadnymi takýmito nárokmi v tejto súvislosti. Darca môže byť zodpovedný len v prípadoch úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti. 3.3 Použitie Predmetu tejto Dohody je obmedzené na uplatnenie inherentného práva Príjemcu na sebaobranu podľa článku 51 Charty Organizácie Spojených národov. Príjemca nebude reexportovať Predmet tejto Dohody tretej strane. Článok 4 Primárne kontakty 4.1 Darca a Príjemca určia primárnu kontaktnú osobu na účely koordinácie všetkých záležitostí súvisiacich s touto Dohodou. V čase podpisu sú primárne kontakty uvedené nižšie. Darca: Vláda Slovenskej republiky v zastúpení Plk. M***k B***S Email: m**k.b***s@mil.sk Tel.: +421 xxxxxx Príjemca: Kabinet ministrov Ukrajiny v zastúpení Plk. B****n K******K Email: defence_sk@mfa.gov.ua Tel.: + ******** Článok 5 Všeobecné ustanovenia 5.1 Dohoda nadobudne platnosť v deň podpisu. 5.2 Každý dodatok k tejto Dohode musí byť písomný a musí byť odsúhlasený oboma zmluvnými stranami prostredníctvom výmeny listov. 5.3 Akékoľvek ukončenie tejto Dohody je podmienené predchádzajúcim písomným oznámením a riadnym ukončením všetkých prebiehajúcich činností. 5.4 Akákoľvek záležitosť týkajúca sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, na ktorú sa nevzťahujú dohodnuté podmienky, sa bude riešiť rokovaním medzi zmluvnými stranami. Pre vylúčenie pochybností, Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (z 11. apríla 1980) sa na túto Dohodu nevzťahuje. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto Dohody bude predmetom zmierovacieho konania, pokiaľ sa nevyrieši priateľsky. V prípade neúspechu sa spor bude riešiť konzultáciami. Všetky konania podľa tohto článku sa budú konať v anglickom jazyku. 5.5 Táto Dohoda bude podpísaná v dvoch origináloch v anglickom jazyku. Za vládu Slovenskej republiky Za Kabinet ministrov Ukrajiny _______________________________ Podpis _______________________________ Podpis _______________________________ Dátum a miesto _______________________________ Dátum a miesto

PRÍLOHA  A – 10 kusov Mig29 s motormi, 3 kusy Mig29 bez motorov, s príslušnými pohonnými hmotami a mazivami (PHM), náhradnými dielcami, pozemným prevádzkovým vybavením, skladom náhradných dielcov, kontrolno-meracou technikou. – 2 kusy odpaľovacích zariadení KUB, s príslušnými náhradnými dielcami a skladom náhradných dielcov – 1 kus radarovej stanice KUB – 52 kusov protilietadlových rakiet 3M9ME – 148 kusov protilietadlových rakiet 3M9M3E

Pre vylúčenie pochybností, Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (z 11. apríla 1980) sa na túto Dohodu nevzťahuje…. TAKTO SADÁ ZRUŚI´T PLATNOS´T MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU?

Nikdy sme neboli tak bohatí aby sme mohli takto rozdávať…. Rusko Slovenské dohody vylučujú prevod vlastníctva tretím stranám a to aj darovaním bez súhlasu dodávateľa. Toto je okrem dohôd napísané aj v nadobúdacích zmluvách lietadiel, kde je reexport bez súhlasu dodávateľa zakázaný.

Tri planetárne ohniská, ktoré môžu prerásť do svetového konfliktu v priebehu hodín.

19.04.2024

Na blízkom východe sa dnes piatok 19.4.2024 rozhorieva veľký vojenský konflikt: Blízky východ sa dnes po zasadnutí izraelského vojnového kabinetu pripravuje na izraelský „odvetný“ útok na Irán. Izraelské letectvo tvrdí, že dokončilo „prípravu“ a že útok je „bezprostredný“. Americkí predstavitelia oznámili WSJ, že sa domnievajú, že Izrael dnes [...]

Rusi bojujú poučení z minulosti. Použili znova taktiku UŤAHANIA protivníka a to všetkých štátov EU.

15.04.2024

Aby sme lepšie pochopili čo sa deje teraz na Ukrajine, musíme sa vrátiť hlboko pred druhú svetovú vojnu, do čias Ruského ťaženia spojených Európskych vojsk pod Napoleonom 1812-13. Z dejepisu registrujeme ako hlavného strojcu ruského víťazstva Kutuzova, no nebyť žiarivej hviezdy mladého pruského stratéga Carla von Clausewitza ( 1780-1831) by sa ten úspech pravdepodobne [...]

Útok Iránu sa očakával, má spojitosť s vojnou na Ukrajine?

14.04.2024

Irán v sobotu spustil rozsiahly letecký útok na Izrael v reakcii na nedávny útok na iránsky konzulát v Damasku pripisovaný židovskému štátu. Iránske revolučné gardy oznámili, že útočia desiatkami dronov a rakiet, izraelská armáda predtým uviedla, že drony z Iránu poletia niekoľko hodín. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo vyhlásení povedal, že Izrael sa na [...]

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

Thunbergová

Švédska prokuratúra obvinila Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

23.04.2024 19:35

Súdy v minulosti už dvakrát uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.

simon22

Nežijem krátko aby som nič nevedel, ale ani príliš dlho aby som všetko zabudol...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 548
Celková čítanosť: 3136208x
Priemerná čítanosť článkov: 5723x

Autor blogu

Kategórie

Archív