Založ si blog

Výber niektorých ustanovení zmluvy o obrannej spolupráci na počiatočné obdobie 10 rokov

ČLÁNOK 3

PRÍSTUP K DOHODNUTÝM ZARIADENIAM A PRIESTOROM A ICH VYUŽÍVANIE

 1. Na podporu týchto činností a účelov Slovenská republika oprávňuje ozbrojené sily USA vykonávať kontrolu vstupu do dohodnutých zariadení a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výhradné použitie ozbrojenými silami USA, a koordinovať vstup so slovenskými orgánmi do dohodnutých zariadení a priestorov spoločne používaných ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami SR na účely bezpečnosti a ochrany. Výkonní zástupcovia stanovia postupy spolupráce týkajúce sa prevádzkových a bezpečnostných opatrení na vstup do dohodnutých zariadení a oblastí.

 

 

 1. Slovenský výkonný zástupca na žiadosť sprostredkuje zabezpečenie dočasného prístupu a použitia zo strany ozbrojených síl USA a dodávateľov USA:
 • verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv a
 • súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA.

Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.

 1. Pri sprístupňovaní dohodnutých zariadení a priestorov a pri používaní týchto dohodnutých zariadení a priestorov Strany náležite zohľadnia prevádzkové a bezpečnostné problémy.

 

 1. 5. Slovenská republika poskytne, bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené sily USA, všetky dohodnuté zariadenia a priestory vrátane tých, ktoré spoločne používajú ozbrojené sily USA a Ozbrojené sily SR.

 

 1. V koordinácii so slovenským výkonným zástupcom môžu ozbrojené sily USA a dodávatelia USA vykonávať stavebné činnosti na dohodnutých zariadeniach a priestoroch a robiť na nich zmeny a zlepšenia na podporu činností a účelov uvedených v odseku 1 tohto článku. Ozbrojené sily USA budú spolupracovať so slovenským výkonným zástupcom v otázkach týkajúcich sa takejto výstavby, zmien a vylepšení na základe spoločného zámeru Strán, aby technické požiadavky a stavebné normy všetkých takýchto projektov realizovaných ozbrojenými silami USA alebo v ich mene boli v súlade s požiadavkami a normami oboch Strán. Na tento účel sa bude tento odsek vykonávať v súlade so vzájomne stanovenými postupmi, v prípade potreby stanovených aj vo vykonávacích dojednaniach. Ozbrojené sily USA môžu vykonávať takúto výstavbu, zmeny a zlepšenia s príslušníkmi ozbrojených síl.

 

 1. Ozbrojené sily USA zodpovedajú za náklady na výstavbu a rozvoj dohodnutých zariadení a priestorov poskytovaných výlučne na použitie ozbrojenými silami USA a za náklady na ich prevádzku a údržbu, pokiaľ nie je vzájomne stanovené inak.

 

 1. Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA musí byť v súlade so zákonmi a predpismi USA.

 

ČLÁNOK 4

PREDSUNUTÉ ROZMIESTNENIE OBRANNÝCH ZARIADENÍ,

ZÁSOB A MATERIÁLU

 

 1. Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len „rozmiestnený materiál“) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu.

 

 1. Ozbrojené sily USA vopred informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky, ako aj o dodávateľoch USA, ktorí takéto dodávky uskutočňujú.

 

 1. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky.

 

 1. Ozbrojené sily USA a dodávatelia USA budú operačne riadiť skladovacie zariadenia uvedené v odseku 1 tohto článku v záležitostiach týkajúcich sa rozmiestnenia a skladovania rozmiestneného materiálu vrátane dodania, správy, kontroly, používania, údržby a vyvezenia takéhoto rozmiestneného materiálu. Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre ne, majú prístup na letiská a vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania a údržby rozmiestneného materiálu ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho vyvezenia z územia Slovenskej republiky.

oslobodenie od dane NA súkromné účely

 

 1. Príslušníci ozbrojených síl USA a závislé osoby nie sú povinné na území Slovenskej republiky platiť žiadne dane vrátane DPH, poplatky, licenčné poplatky ani podobné poplatky z nákupu, vlastníctva, držby, používania, vzájomného prevodu, alebo prevodu v súvislosti s úmrtím, ich hmotného hnuteľného majetku dovezeného na územie Slovenskej republiky alebo tam nadobudnutého pre vlastnú osobnú potrebu. Oslobodenie od dane sa realizuje, ak je to možné, v mieste nákupu, alebo prostredníctvom vrátenia dane do tridsiatich (30) dní od podania žiadosti, v súlade so vzájomne dohodnutými postupmi stanovenými vo vykonávacom dojednaní. Príslušníci ozbrojených síl USA a závislé osoby, ktoré na území Slovenskej republiky vlastnia alebo používajú zariadenia na príjem zvukového a televízneho vysielania a zariadenia na internetové pripojenie, sú oslobodené od daní, poplatkov, licenčných poplatkov a podobných poplatkov spojených s takýmto používaním alebo vlastníctvom. Motorové vozidlá vo vlastníctve príslušníkov ozbrojených síl USA a závislých osôb budú oslobodené od slovenských cestných daní, registračných alebo licenčných poplatkov a podobných poplatkov, nie však od platenia mýta za používanie ciest, mostov a tunelov plateného širokou verejnosťou.

 

ČLÁNOK 24

PRÁCA

 

 1. Ozbrojené sily USA a organizácie vykonávajúce činnosti vojenskej služby uvedené v článkoch 21 a 22 tejto Dohody môžu prijímať a zamestnávať závislé osoby, ako aj osoby oprávnené zamestnať sa na území Slovenskej republiky a môžu týchto zamestnancov spravovať v súlade s týmto článkom. Od týchto závislých osôb sa nevyžaduje, aby mali pracovné povolenie na zamestnanie uvedené v tomto článku.

 

 1. Podmienky zamestnania budú stanovené ozbrojenými silami USA a príslušnými organizáciami v súlade s platnými zákonmi a predpismi USA, s prihliadnutím na prevládajúce mzdy a ustanovenia pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky do takej miery, ktorá nie je v rozpore s touto Dohodou alebo vojenskými požiadavkami ozbrojených síl USA. Mzdy a platy, výhody, doplnkové platby a zvýšenia týchto platieb musia byť v súlade so zákonmi a predpismi USA. Mzdy pre miestnych civilných zamestnancov sa stanovia s prihliadnutím na daňové povinnosti zamestnanca ako aj zamestnaneckých odvodov a platieb, vrátane sociálneho, zdravotného ako aj úrazového poistenia. Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA neukladá ozbrojeným silám USA žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení.

 

ČLÁNOK 26

Postavenie dodávateľov

 

Dodávatelia USA sú vyňatí zo slovenských zákonov a právnych predpisov pokiaľ ide o podmienky ich zamestnania na výkon práce podľa zmlúv s ozbrojenými silami USA a pokiaľ ide o udeľovanie licencií a registráciu podnikateľských subjektov výlučne v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb ozbrojeným silám USA na území Slovenska. Takíto dodávatelia USA sú oslobodení od všetkých daní, vrátane dane z príjmov právnických osôb, spotrebných daní a dane z prianej hodnoty, vyplývajúcich výlučne z dodania tovaru alebo služieb ozbrojeným silám USA alebo z výstavby zariadení pre ozbrojené sily USA. Takíto dodávatelia USA tiež nebudú  podliehať akémukoľvek druhu dane z príjmov alebo zo zisku zo strany Slovenskej republiky alebo jej územných celkov na tú časť ich príjmov alebo zisku, ktorá plynie zo zmluvy alebo zo subdodávateľskej zmluvy s ozbrojenými silami USA.

Počiatočné obdobie platnosti tejto Dohody je desať (10) rokov. Po počiatočnom období zostáva Dohoda platná, ale ktorákoľvek zo Strán ju môže vypovedať s 1-ročnou výpovednou lehotou písomným vyhlásením zaslaným druhej Strane diplomatickou cestou.

PRÍLOHA A

 Dohodnuté zariadenia a priestory

 Vojenské letisko Malacky-Kuchyňa

Vojenské letisko Sliač

Stručný záver.. Oni budú riadiť všetko na týchto dvoch základniach vrátane ochrany a povoľovania vstupu. Oni ak ukážu na súkromné majetky.-.. cesty pozemky zariadenia mimo dvoch letísk – je im ich slovenská strana povinná poskytnúť..  Oni sú oslobodení od daní a poplatkov aj na veci súkromnej potreby.. TAKŽE je niekde obmedzenie že tu nebudú v kuse po celú dobu platnosti zmluvy?? NIE.. je to teda postúpenie do americkej jurisdikcie ( prednosť amerického práva pred slovenským)  území ktoré im dáme k dispozícii ?? JE.. A Naď nás presviedča že tu nevzniknú americké základne??? NO budú slovenské ale s plnou právomocou USA … takže sa len hrá so slovíčkami… POČIATOČNÉ OBDOBIE 10 rokov predpokladá jej samozrejmé predĺženie.. Inak by tam nebolo napísané počiatočné…

 

 

Zelenskij pravdepodobne spáchal ťažký zločin proti štátu. Klamstvá neobstoja ale všetci mlčia.

14.06.2024

Musím sa znova vrátiť k neústavnému uchopeniu moci prezidentom Zelenskím, teraz 21.mája 2024. V roku 2019 vyhral voľby Vladimír Zelenskij a ujal sa úradu 21.mája 2019 na 5 ročné obdobie. Podľa ukrajinskej ústav sa mali voľby konať poslednú nedeľu v marci v piatom roku funkčného obdobia prezidenta. Marec prešiel a voľby sa nekonali. V roku 2022 zaviedla vláda po invázii [...]

Efektívne využitie „Boydovho cyklu“ určí, kto bude vo vojne úspešnejší. Môže prehrať celé ľudstvo.

04.06.2024

Prečo Ukrajina nie je stále blízko k víťazstvu ? Začnem všeobecnými ukazovateľmi. HDP Ukrajiny do začiatku vojny bolo 160 mld USD, Ruska 2,2 bilióna USD, Nemecka 4,1 bil USD, EU mala 17, bil. USD. Putin používa na vojnu priemerne 120 mld USD, čo je ročne 5,4% HDP. Európska pomoc za dva roky vojny predstavovala asi 88 miliárd USD, čo je 0,25% HDP. Reálny pomer výdavkov na vojnu [...]

Prekročíme „Rubikon“ a nebude cesty späť? Rus intenzívne zopakoval hrozbu použitia jadrových zbraní!

30.05.2024

Len prednedávnom som na otázku, ako bude pokračovať vývoj konfliktu východ západ vedeného na Ukrajine povedal, že v prípade zvyšovania tlaku na použitie západných zbraní na teritoriu Ruska a prípadnej účasti vojenských expertných síl na teritoriu Ukrajiny, či zasiahnutia ruských rakiet a dronov z území štátov NATO ( Poľsko, Slovensko, Rumunsko či Bulharsko) bude [...]

izraelskí vojaci izrael

Izraelu sa takmer podarilo rozložiť brigádu Hamasu v Rafahu, povedal šéf armády

24.06.2024 21:10

Podľa svedkov na mieste izraelská armáda pokračuje vo svojej pozemnej ofenzíve vo viacerých častiach Rafahu.

Odra / Ryby /

V rybníku pri českom meste Slaný uhynuli tony rýb

24.06.2024 19:25

Opakované problémy podľa radnice súvisia s nedostatkom kyslíka vo vode.

Stohlová

Progresívci varujú pred rozvratom národných parkov, Kuffu obvinili z presadzovania biznis záujmov

24.06.2024 17:20, aktualizované: 17:38

Podľa Stohlovej je možné, že časť Polonín a Malej Fatry sa zmenia na prírodný park s nižším stupňom ochrany.

Štefánik / Lietadlo /

Piloti si uctili pamiatku M. R. Štefánika letom z Talianska do Bratislavy. Medzi účastníkmi bol aj kozmonaut Ivan Bella

24.06.2024 16:16

Trasa letu kopírovala let, pri ktorom Štefánik tragicky zahynul.

simon22

Nežijem krátko aby som nič nevedel, ale ani príliš dlho aby som všetko zabudol...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 555
Celková čítanosť: 3186442x
Priemerná čítanosť článkov: 5741x

Autor blogu

Kategórie

Archív