Menom republiky, 72 rokov od vynesenia rozsudku nad Dr. Jozefom Tisom. Memento našich dejín bolo ukončené smrťou prezidenta. . .

14. apríla 2019, simon22, Nezaradené

K tomuto blogu ma primäl televízny moderátor v predvolebnom štúdiu, kedy sa dohadoval s jedným z kandidátov na prezidenta, že Tiso bol odsúdený za vojnové zločiny. Preto prinášam výpis podstatnej časti rozsudku, aby sme si pripomenuli koniec neslávnej epochy našich dejín, na ktorú naši starí rodičia spomínajú inak ako my.

Menom republiky a slovenského národa!

Národný súd v Bratislave na verejnom hlavnom pojednávaní konanom v dňoch 2.12.1946 -15.4.1947 za účasti predsedu Národného súdu dr. Igora Daxnera, ako predsedu, Ľudovíta Benadu, Jána Demiana, Štefana Gažíka, Štefana Ondruša, Pavla Poláka, Šimona Strúhanka, ako prísediacich, dr. Ľudovíta Rigana, plukovníka dr. Antonína Rašlu a dr. Juraja Šujana, ako obžalobcov vyniesol dňa 15. 4. 1947 tento r o z s u d o k:

Dr. Jozef Tiso, nar. 13. 10. 1887 vo V. Bytči, rím. kat., slob., dekan-farár v Bánovciach n. B., býv. prezident Slovenského štátu, národnosti slovenskej, československý št. občan, t. č. vo väzbe, je v i n n ý, že:

A I. ako úradujúci podpresedu HSĽS a poslanec NZ za HSĽS svojou činnosťou od zjazdu HSĽS v Piešťanoch 20. 9 1936 vyvíjal politickú činnosť smerujúcu k odstráneniu demokratického poriadku v ČSR, zapojil sa do bloku protidemokraticky orientovaných národov Európy, ktoré už vtedy ohrozovali ČSR a svetový mier a bezohľadným uplatňovaním požiadavky autonómie aj „za cenu Republiky“ využívajúc kriticky napätej medzinárodnej situácie, vedome oslaboval odolnosť ČSR a tým napomáhal úsiliu jej zahraničných nepriateľov o rozbitie ČSR,….

B I. Po odtrhnutí Slovenska od ČSR vyhlásením Slovenského štátu dr. Jozef Tiso ako predseda vlády a hlava Slovenského štátu a od 26. 10. 1939 ako prezident Slovenskej republiky spolu s inými odstránili zvyšky demokratického systému na Slovensku a zaviedli fašistický režim podľa nemeckého vzoru, pričom vládnu a výkonnú moc vykonávali v najužšej spolupráci s nacistickým Nemeckom, takže tým podporili jeho záujmy vo veciach politických i vojenských, vo finančnom a hospodárskom sektore, …. atd atd..

teda obžalovaný dr. Jozef Tiso

ad A I, II, III ako člen vlády, Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií pričinil sa o rozbitie ČSR, odstránenie jej demokratického poriadku a o zavedenie fašistického režimu, menovite za tým účelom iniciatívne a exponované pôsobil k 6. októbru 1938 a 14. marcu 1939 a priamym vyjednávaním a iným spôsobom prispel k utvoreniu Slovenského štátu pod ochranou Nemecka,

ad B I, II, III ako člen slovenskej vlády a Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slovenských fašistických organizácií pričinil sa o odstránenie demokratického poriadku ČSR a zavedenie fašistického režimu, podporil v značnej miere vojenské, politické a hospodárske záujmy nacistického Nemecka a horthyovského Maďarska, spôsobil škodu vojnovému úsiliu ZSSR a Spojencov, spôsobil škodu slovenskému národu, domácim, demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, pričinil sa o vypovedanie a vedenie vojny proti ZSSR a Spojencom, bral na nich významnú účasť, činnosť a idey fašistických okupantov a domácich zradcov verejne propagoval, obhajoval a schvaľoval, verejne hanobil ZSSR a Spojencov a ich štátne zriadenie a armády,

ad C akýmkoľvek spôsobom maril boj slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a za obnovenie ČSR, najmä maril prípravy národného povstania a účasť vojenských jednotiek v ňom, zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov a domácich zradcov v úmysle potlačiť Slovenské národné povstanie a znemožniť partizánsky boj, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja, aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom a takúto zradcovskú činnosť propagoval, verejne obhajoval a schvaľoval, pričom vystupoval ako exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií,

ad D ako člen slovenskej vlády, Slovenského snemu, exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slov. fašistických organizácií spôsobil škodu slovenskému národu, domácim demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, nariadil, organizoval a horlivo vykonával perzekúcie demokratických a protifašistických osôb a organizácií pre ich politickú činnosť, spôsobil iným protiprávne ujmy pre rasovú, národnú, náboženskú a politickú príslušnosť a pre protifašistické presvedčenie, činnosť kolaborantov verejne propagoval, okrem toho napomáhal činnosť fašistických okupantov a s nimi spolupracoval s úmyslom napomáhať nemecké vedenie vojny, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja a aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom.

Národný súd preto odsudzuje obžalovaného dr. Jozefa Tisu na základe §§ 2, 3 sadzba 2 a § 4 nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR na

t r e s t  s m r t i  p o v r a z o m

…….skrátený výpis z rozsudku…….

Národný súd v Bratislave
15. 4. 1947

Dr. Igor Daxner v. r. predseda Národného súdu

Ľudovít Benada v. r.
Ján Demian v. r.
Štefan Gažík v. r.
Štefan Ondruš v. r.
Pavel Polák v. r.
Šimon Struhárik v. r.
prísediaci

P.S.: Rovnaký rozsudok by si zaslúžili aj Daladier, Chamberlain, Mussolini, Hitler, za podpísanie Mníchovskej dohody 30. septembra 1938, ako aj vedenie Československého štátu, ktoré ušlo do zahraničia a tým dovolilo vzniknúť Slovenskému štátu. Taktiež predstavitelia Protektorátu Čechy a Morava, lebo rovnako ako Tiso viedli svoj štát v súlade s Hitlerovými okupačnými požiadavkami, podporovali jeho vojenskú moc a tým sa podieľali na postupe nemeckých vojsk smerom na Moskvu. Nikto okrem Tisa nebol za rovnaké činy popravený, čo dáva určitú mieru pochybností, že pravou príčinou jeho odsúdenia a popravy boli skutky vymenované v rozsudku. Tiso mal na výber z dvoch zlých možností. Nechať rozdeliť Slovensko medzi okolité štáty, alebo vyhlásiť samostatnosť. Prvá možnosť by bola najhoršou možnou.

NIKDE v rozsudku nie je napísané, že je odsúdený na trest smrti za skutky proti ľudskosti alebo vojnové zločiny. Ako prvé je spomenuté rozbitie Československa, na ktorom mal on pravdu povediac omnoho menšiu zásluhu, ako vodcovia veľmocí, ktorí nás zradili v Mníchove..

Niet prečo oslavovať Slovenský štát a jeho predstaviteľov, veľa ľudí zomrelo práve vďaka nim. No nemali by sme zabudnúť, že aj veľa ľudí prežilo vďaka nim, možno aj práve moji starí rodičia, ktorí boli vysťahovaní na Moravu, lebo dedo bol českej národnosti a babka z Trenčína pašovala na Moravu mäso a iný tovar aby tam prežili.

Link na rozsudok:

https://sk.m.wikisource.org/wiki/Rozsudok_Národného_súdu_v_Bratislave_nad_Jozefom_Tisom?fbclid=IwAR2f6-mhZ6mpfmrbMWyTn6NKM-txz765zQ4jF26zcT9PgzaKrDhcO2MCfoU